Meny Stäng

Ordningsregler

För Nösunds Båthamn ideell förening antagna på Nösund den 18 juni 2005 och reviderade den 4 juli 2009  samt den 4 juli 2015

Båtplatsavtal

§ 1

Dessa ordningsregler gäller som villkor för båtplatsavtal mellan Nösunds Båthamn ideell förening (NB) och medlem i föreningen som tecknat sådant avtal (båtplatsinnehavaren).

Båtplats kan inte disponeras av medlem utan gällande båtplatsavtal.

NB:s stadgar

§ 2

I NB:s stadgar finns bestämmelser om innehav, andrahandsuthyrning och överlåtelse av båtplats. I stadgarna anges även vad som gäller för betalning av de avgifter som beslutas av
styrelsen.

Båtplatsinnehavarens skyldigheter

§ 3

Det åligger båtplatsinnehavaren att

  • till NB:s styrelse snarast anmäla eventuell ändring av dels postadress (inkl e-post) och telefonnummer, dels båttyp inklusive längd- och breddmått och namn på den båt som skall ligga på den avtalade platsen,
  • anmäla eventuella skador på pontoner, y-bommar eller annan utrustning i hamnanläggningen,
  • teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring för den båt som förtöjs på den avtalade platsen,
  • förtöja båten enligt de anvisningar som gäller för förtöjning vid y-bom, varvid förtöjningsgods skall vara i fullgott skick,
  • bereda NB tillträde till båtplatsen för utförande av nödvändigt underhåll och tillsyn, innebärande tillfällig flytt av båten,
    inom hamnområdet inte spilla olja eller drivmedel eller tömma toalett,
  • tillse att störande ljud inte uppstår,
  • samt att i övrigt iaktta god ordning i hamnen och visa hänsyn till grannarna i hamnen.

Båtplatsinnehavarens rättigheter

§ 4

Avtalad båtplats får utnyttjas året runt. Om särskilt avtal tecknats mellan NB och båtplatsinnehavaren, får hamnanläggningens eluttag användas. Båten skall vara försedd med erforderlig, godkänd utrustning för landström.

El får dock endast vara kopplad till båten när platsinnehavaren har full uppsikt över anslutningen. Kablar skall vara utan skarvar eller kopplingar mellan elstolpe och båt. Enbart jordade kablar får användas.

Efter särskilt tillstånd från NB:s styrelse får el användas för uppvärmning av båten under perioden oktober – maj. Båten skall i sådant fall uppvärmas med element som har en effekt om max 1000W.

Vid överträdelse av ordningsreglerna för elanslutning har NB:s styrelse rätt att omedelbart koppla bort anslutningen från elstolpen.

Det finns möjlighet att tömma båttoalett i Mollösunds hamn.

Ansvar m.m.

§ 5

NB fritages från all ersättningsskyldighet och annat ansvar för skada som kan drabba båtplatsinnehavaren på grund av brand, stöld, kollision eller annan orsak.

Båtplatsinnehavaren skall ersätta skador på hamnanläggningen som orsakats av oaktsamhet eller uppsåt.

Om båtplatsavtalet gäller för flera personer är dessa solidariskt ansvariga för fullgörande av de skyldigheter som åligger båtplatsinnehavare.

Om båtplatsinnehavarens rätt till båtplatsen upphör på grund av överlåtelse eller av annan orsak, skall innehavaren omedelbart avlägsna sin båt, om inte annat överenskommits med
NB. Båt som i ett sådant fall inte har avlägsnats kan bortforslas av NB på båtplatsinnehavarens bekostnad.

Vakttjänst m. m.

§ 6

Båtplatsinnehavare är skyldiga att genomföra vakttjänstgöring och arbetsdagar som beslutats av NB. Utebliven vakttjänstgöring eller ej fullgjord arbetsdag utan laga förfall är sådan misskötsel som enligt stadgarna kan leda till förlust av båtplats och uteslutning ur
föreningen.