Meny Stäng

Stadgar

STADGAR för Nösunds Båthamn ideell förening
antagna på Nösund den 1 november 2003; reviderade på Nösund den 11 juli 2005, den 5 juli 2008, den 4 juli 2009, den 6 juli 2013, den 4 juli 2015 och den 29 oktober 2016

Ändamål

§ 1 Föreningen har till ändamål att främja sjösporten, verka för gott sjö-manskap samt i övrigt tillvarata medlemmarnas intresse för sjöliv genom att tillhandahålla platser för fritidsbåtar i en hamn på Nösund, Orust. Hamnen skall drivas av föreningen utan vinstsyfte.

Medlemskap

§ 2 Fullvärdigt medlemskap i föreningen beviljas främst fastighetsägare och andra boende på Nösund men i mån av lediga båtplatser kan sådant medlemskap även beviljas andra. Med Nösund avses register-området Nösund. Utöver fullvärdigt medlemskap finns kömedlem-skap. Frågor om medlemskap avgörs av styrelsen.

Båtplats

§ 3 Föreningen upplåter båtplatser åt medlemmarna på föreningens fastighet på Nösund. Endast fullvärdig medlem i föreningen kan inneha båtplats. Fullvärdig medlem kan inneha flera platser. Båtplats kan innehas av flera fullvärdiga medlemmar tillsammans.

§ 4 Kontrakt för båtplats kan överlåtas. Sådan överlåtelse är giltig endast om förvärvaren av platsen söker och beviljas fullvärdigt medlemskap i föreningen enligt villkoren i 2 §.

Om fastighetsägare eller annan boende på Nösund står i kö för båt-plats i hamnen, får kontrakt inte överlåtas till någon som inte är fastighetsägare eller boende på Nösund. Vid dödsfall får båtplats övertas av arvinge eller testamentstagare om denne söker och beviljas fullvärdigt medlemskap i föreningen enligt villkoren i 2 §.

§ 5 Båtplats kan hyras ut i andra hand om innehavaren är tillfälligt för-hindrad att utnyttja sin plats. Andrahandsuthyrning är giltig endast om styrelsen lämnar sitt godkännande. Andrahandshyresgäst skall vara boende inom registerområdet Nösund och får inte vidareupplåta båtplatsen.
Otillåten andrahandsuthyrning kan efter beslut av styrelsen medföra förlust av båtplats och efter varning uteslutning ur föreningen.

§ 6 Medlem är skyldig att följa de ordningsregler som på förslag av styrelsen beslutas av föreningsstämman att gälla för båtplats och hamnen i övrigt. Misskötsel kan leda till förlust av båtplats och efter varning uteslutning ur föreningen.

Avgifter

§ 7 Medlem förbinder sig att betala den årsavgift och andra avgifter som beslutas av styrelsen. Avgifter för kapitaltillskott till föreningen skall dock godkännas av föreningsstämman. Utebliven betalning innebär, efter beslut av styrelsen, att tilldelad båtplats går förlorad.

Årsavgiften skall avvägas så att den täcker föreningens löpande ut-gifter och avsättning för framtida underhåll av hamnanläggning. Av-giften skall bestämmas för de olika båtplatserna med hänsyn dels till platsens bredd i förhållande till den totala brygglängd som upplåts i hamnen, dels till förtöjningsbommens längd.

Om båtplats innehas av flera medlemmar, svarar de solidariskt för avgifter till föreningen.

Styrelse

§ 8 Styrelsen handhar den löpande förvaltningen och består av fem ordi-narie ledamöter samt minst två och högst fyra ersättare. Ledamot och ersättare ska vara fullvärdig medlem och boende inom registerområdet Nösund och får väljas för en period om ett eller två räkenskapsår.

§ 9 Styrelsen har sitt säte på Nösund. Styrelsen konstituerar sig själv.

§ 10 Styrelsen är beslutsför med minst tre ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden. Om styrelsen sammanträder med endast tre ledamöter fordras enhällighet för att ett giltigt beslut skall föreligga.

§ 11 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar av två ledamöter i förening eller av en särskilt utsedd person. Styrelsen äger inte utan föreningsstämmans godkännande överlåta eller upplåta föreningens fastighet. För sådant godkännande krävs enighet vid två på varandra följande föreningsstämmor.

Räkenskapsår

§ 12 Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Före april månads utgång varje år skall styrelsen till föreningens revisorer avlämna förvalt-ningsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna räkenskapsåret.

Revisorer

§ 13 För granskning av styrelsens förvaltning utses årligen vid ordinarie föreningsstämma för tiden till nästa ordinarie stämma två revisorer jämte två ersättare.

§ 14 Revisorerna skall avge skriftlig berättelse över sin granskning, vari de tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Berättelsen skall årligen inlämnas till styrelsen före juni månads utgång.

§ 15 Styrelsens redovisningshandlingar samt revisionsberättelsen skall hållas tillgänglig för medlemmarna minst två veckor före den före-ningsstämma på vilken de skall behandlas.

Valberedning

§ 16 För beredning av förslag till styrelseledamöter, ersättare för dessa, revisorer och ersättare för dessa ska det finnas en valberedning bestående av tre ledamöter. Ledamöterna ska vara fullvärdiga medlemmar och inneha ordinarie båtplats i hamnen. En av dessa ska
vara sammankallande enligt beslut av föreningsstämman. Valberedningens förslag ska redovisas för styrelsen före maj månads utgång.

Föreningsstämma

§ 17 Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före augusti månads utgång.

§ 18 Extra föreningsstämma hålles då styrelsen finner skäl därtill eller då minst ¼ av samtliga röstberättigade skriftligen begärt det hos styrel-sen med angivande av ärende som önskas behandlat.

§ 19 Röstberättigad medlem som önskar få visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast tio dagar före stämman.

§ 20 På ordinarie föreningsstämma skall följande behandlas:

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Val av protokollförare vid stämman
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens redovisningshandlingar
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Arvoden åt styrelsen och revisorerna
 13. Val av styrelseledamöter och ersättare
 14. Val av revisorer och ersättare
 15. Val av ledamöter, varav en sammankallande, till valberedningen
 16. Övriga ärenden
 17. Stämmans avslutande

§ 21 Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om förekom-mande ärenden och utfärdas till samtliga medlemmar per brev eller e-post till av medlem angiven adress senast tre veckor före stämman.

§ 22 Vid föreningsstämma representerar varje båtplats en röst, även om platsen innehas av flera medlemmar tillsammans. Ingen medlem får rösta för fler än två båtplatser. Röstberättigad är endast den som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Rösträtt får utövas genom befullmäktigat ombud. Ombudet skall inneha fullvärdigt medlemskap i föreningen. Ingen får som ombud företräda fler än en båtplats.

Stadgeändring

§ 23 För ändring av dessa stadgar fordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ordinarie och att beslutet vid den stämman som hålles sist biträdes av minst ¾ av de röstande.

Föreningens upplösning

§ 24 Fråga om föreningens upplösning behandlas i samma ordning som fråga om stadgeändring. Dock fordras för sådant beslut vid andra stämman en majoritet av 4/5 av de röstande. I beslut om upplösning skall anges hur föreningens tillgångar skall användas.