Meny Stäng

Årsmötesprotokoll 2014-07-05

Protokoll fört vid årsstämma i Nösunds Båthamn ideell förening lördagen den 5 juli 2014 kl 10.00 på Nösunds Värdshus. (Möte 65)

§1 Magnus Ulriksson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

§2 Dagordningen godkändes.

§3 Magnus Ulriksson valdes till ordförande för stämman.

§4 Ingvar Svensson valdes till sekreterare för stämman.

§5 Eva Larsson och Gugge Sundelius valdes till justeringsmän för stämman.

§6 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning besvarades med ja.

§7 Närvarolista skickades runt och fastställandes som röstlängd.

§8 Bertil Holst redogjorde för styrelsens redovisningshandlingar vilka sänts ut i samband med utskicket.

§9 Mikael Hassler läste upp revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Revisorerna hade inga anmärkningar utan föreslog stämman bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året.

§10 Stämman fastställde resultat- och balansräkning för det gångna året.

§11 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§12 Stämman beslutade att inga arvoden skall utåt till styrelsen eller revisorerna.

§13 Stämman valde Kjell-Åke Eriksson och Hans Johansson till ordinarie styrelseledamöter på två år (2015-2016).
Thérése Aspengren, Ann-Ki Havengårdh, Johan Eriksson och Anders Agerberg till
styrelsesuppleanter på ett år (2015).

§14 Stämman valde Mikael Hassler och Lars Karlén till ordinarie revisorer och
Jan Gustavsson till revisorssuppleant för ett år (2015).

§15 Valberednings ledarmöten Thomas Holst, Lats Kjellgren omvaldes på ett år (2015).
Som ny i valberedningen valdes Henrik Olsson för ett år (2015). Sammankallande Thomas Holst.

§16 Övriga ärenden

Motioner.
Två Motioner hade inkommit till årsstämman. Båda gällde $2,8 och 16 i stadgarna. Den ena var insänd av Thomas Holst och den andra av Gösta Sandegren. Styrelsen hade tagit upp motionerna för årsmötet och funnit att med dagens skrivning så uppfyllde vi vad som erfordras men att Thomas Holst motion gav ett förtydligande. Av den anledning föreslog Magnus Ulriksson att stämman bifaller Thomas Holst motion och avslå Gösta Sandegrens. Stämman röstade enligt förslaget och biföll Thomas Holst motion Samt avslog Gösta Sandegrens motion. Den bifallna motionen tas upp till beslut en gång ytterligare på grund av att den innehöll stadgeändring.

Informerade om hamnutbyggnaden.
Magnus Ulriksson gav information om vår utbyggnad av den nya hamnen. Lantmäterihandlingar har vi inte erhållit, däremot är bygglov klart. Hydrogis AB arbetar vidare med miljöfrågan. Ett samrådsförfarande ser vi inte som tillräcker i dagsläget utan en miljödom är vad vi räknar med. En uppskattad tid för beredning och planering av arbetena gör att en hamn är på plats tidigast om två år. Vi har även att ta hänsyn till FNs möjlighet till arbetspråm för underhåll av Sjöstugan.
Mikael Hassler ställde fråga angående landgång mellan fasta landelen och pontonen och Gugge Sundelius angående hemsidan. Styrelsen lovade återkomma i frågorna.

§17 Magnus Ulriksson förklarade stämmans avslutande och tackade för visat intresse.
Nösund 2014-07-05

Sekreterare: Ingvar Svensson
Ordförande: Magnus Ulriksson
Justeringsman: Eva Larsson
Justeringsman: Gugge Sundelius