Meny Stäng

Årsmötesprotokoll 2015-07-05

Protokoll fört vid årsstämma i Nösunds Båthamn ideell förening lördagen den 5 juli 2015 kl 10.00 på Nösunds Värdshus.

 1. Magnus Ulriksson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.
 2. Dagordningen godkändes.
 3. Magnus Ulriksson valdes till ordförande för stämman
 4. Ingvar Svensson valdes till sekreterare för stämman’
 5. Eva Larson och Gugge Sundelius valdes till justeringsmän för stämman.
 6. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning besvarades med ja
 7. Närvarolista skickades runt och fastställandes som röstlängd.
 8. Bertil Holst och Magnus Ulriksson redogjorde för styrelsens redovisningshandlingar vilka sänts ut i samband med utskicket. Vidare uppmanades medlemmarna besöka vår uppdaterade hemsida.
 9. Revisorerna hade inga anmärkningar gällande drift och skötsel av hamnen och rekommenderade stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
 10. Stämman fastställde resultat- och balansräkning för det gångna året.
 11. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året
 12. Stämman beslutade att inga arvoden skall utgå till styrelsen eller revisorerna.
 13. Kjell-Åke Eriksson och Hans Johansson uppdrag löper ett år ytterligare(2016).
  Omval på två år av Magnus Ulriksson, Bertil Holst och Ingvar Svensson samt  av Thérése Aspegren, Ann-Ki Havengårdh, Johan Eriksson och Anders Agerberg till styrelsesuppleanter på ett år.
 14. Stämman valde Mikael Hassler och Lars Karlén till ordinarie revisorer och Jan Gustavsson till revisorssuppleant för ett år (2016).
 15. Valberednings ledarmöten Thomas Holst, Lars Kjellgren samt Henrik Olsson omvaldes på ett år (2016). Sammankallande Thomas Holst.
 16. Övriga ärenden.
  Information om hamnutbyggnaden lämnades på kända fakta. Bland annat att köpeskillingen är betald för det tillkommande vattenområdet, inga överklagande inkommit samt att miljökonsultens bedömning är positiv.
  Föregående års stadgeändring togs upp för andra gången och godkändes.
  Beslutades om tillägg i ordningsreglerna vad det gäller avfallshantering. Skylt finns uppsatt på sjöboden ut till bryggan som hänvisar till Mollösunds hamn i denna fråga. Ansökan om gemensamhetsanläggning för VA till Sjöstugan, Brita Norberg och Båthamnen är ingiven till Lantmäteriet. Båthamnen har tecknat avtal med Orust kommun om anslutning till färskvattensystemet.

  En motion hade inkommit till årsstämman gällande nattbevakning. Beslutades att en arbetsgrupp ska tillsättas tillsammans med Föreningen Nösund.

  Magnus meddelade vikten av att medlemmar informerar styrelsen vid byte av registeruppgifter, att skada på anläggningen skall meddelas till styrelsen, att flertalet av medlemmarna får begärda platser i den nya hamnen och att innersta bryggan blir demonterbar för flytt vid kajarbeten och att det inte blir några platser mellan land och insidan av inre bryggan.

 17. Magnus Ulriksson förklarade stämmans avslutande och tackade för visat intresse.

Nösund 2015-07-05

 

———————————-               —————————————

Ingvar Svensson                                  Magnus Ulriksson

Sekreterare                                           Ordförande

 

———————————–                         ——————————————

Eva Larson                                          Gugge Sundelius

Justeringsman                                      Justeringsman